Vedtægter

for Foreningen Ufrivillige Gentagne Aborter i Danmark
Vedtaget på den stiftende generalforsamling 16. august 2014

§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen Ufrivillige Gentagne Aborter i Danmark.
Stk. 2. Foreningen arbejder for kvinder der ufrivilligt aborterer gentagne gange (definitionen på gentagne aborter er jf. Rigshospitalets Abortus Habitualis klinik (HAB) tre eller flere spontanaborter før 12. graviditetsuge eller to eller flere sene spontanaborter efter 14. graviditetsuge).
Stk. 3. Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. I perioder uden sekretariat er hjemstedet formandens adresse.

§ 2 Formål
Stk. 1. Foreningens formål er
-at varetage kvinder, der aborterer gentagne gange, interesser i det danske samfund og sikre dem maksimal politisk indflydelse, samt at udbrede viden og forståelse i befolkningen generelt og i sundhedsvæsnet i særdeleshed for kvinder med gentagne aborters situation.
-at indsamle, udveksle og formidle viden, ekspertise og god praksis for at fremme nytænkning om kvinder med gentagne aborters vilkår.
-at arbejde for rettidig støtte, information, rådgivning og inddragelse, som sætter kvinder med gentagne aborter og deres partner i stand til at håndtere deres situation og fortsætte med at fungere i hverdagen.
-at arbejde for optimale forhold for kvinderne under og efter gentagne aborter.
Stk. 2. Foreningens værdigrundlag er håb, troværdighed og anerkendelse.

§ 3 Personligt medlemskab og kontingent
Stk. 1. Enhver person, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan optages som personligt
medlem.
Stk. 2. Kontingentet for personligt medlemskab fastsættes af generalforsamlingen og opkræves årligt i april. Ved indmeldelse i foreningen efter den 1. oktober gælder kontingentet til udløbet af det følgende kalenderår.
Stk. 3. Stemmeberettigede og valgbare til tillidsposter er personlige medlemmer, der har
betalt forfaldent kontingent senest 30 dage forud for valget.

§ 4 Institutionelt medlemskab og kontingent
Stk. 1. Enhver institution, virksomhed eller juridisk person, der kan tilslutte sig foreningens
formål, kan optages som institutionelt medlem.
Stk. 2. Kontingent for institutionelt medlemskab fastsættes årligt af bestyrelsen.
Stk. 3. Institutionelle medlemmer er ikke stemmeberettigede eller valgbare.

§ 5 Ophør af medlemskab
Stk. 1. Medlemmer, der ikke har betalt årskontingent senest 1. juni, slettes af medlemsdatabasen.
Stk. 2. Medlemmer, der handler eller ytrer sig på en måde, som er til skade for foreningen eller til skade for personer, der virker for foreningen, samt medlemmer, der på anden vis modarbejder foreningens formål, kan ekskluderes. Bestyrelsen indstiller til eksklusion på førstkommende generalforsamling. Eksklusion af et medlem skal vedtages med mindst to tredjedels flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Stk. 3. Ekskluderede medlemmer kan tidligst genoptages 12 måneder efter eksklusionen og kun efter bestyrelsens godkendelse ved almindeligt flertal.

§ 6 Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest d. 30. september. Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse sker elektronisk og skriftligt, f. eks. via Facebook, e‐mail eller gennem opslag på foreningens hjemmeside.
Stk. 3. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
5. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens handlingsplan og evt. fremlæggelse
af budgetforslag for den kommende periode
6. Fastsættelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. I lige årstal: valg af formand og mindst 2 og højst 4 bestyrelsesmedlemmer for to år + max to suppleanter
10. I ulige årstal: valg af kasserer og mindst 2 og højst 4 bestyrelsesmedlemmer for to år + max to suppleanter
12. Valg af revisor for ét år
13. Eventuelt.
Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 5. Ved personvalg er den eller de personer valgt, som har opnået det højeste stemmetal. Ved stemmelighed afgøres rækkefølgen ved lodtrækning.
Stk. 6. Generalforsamlingens øvrige beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er specificeret i disse vedtægter. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Stk. 7. Adgang til generalforsamlingen har stemmeberettigede medlemmer. Kvittering for betalt medlemskab kan kræves forevist. Bestyrelsen afgør, hvem der i øvrigt kan overvære generalforsamlingen uden stemmeret.
Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 20 % af foreningens medlemmer skriftligt anmoder herom med angivelse af motiveret dagsorden. På en ekstraordinær generalforsamling kan der kun behandles de emner, der har givet anledning til indkaldelsen.
Stk. 9. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling senest 28 dage efter, at anmodningen herom er modtaget. Mødet afholdes med mindst 28 dages varsel. Indkaldelse sker via e‐mail til hvert personligt medlem med angivelse af dagsorden.

§ 7 Bestyrelsen
Stk. 1. Foreningens virke varetages af bestyrelsen. Foreningens formand er formand for bestyrelsen og vælges ved foreningens generalforsamling i lige år. Ligeledes vælges kassereren i ulige år på generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter hver ordinær generalforsamling med næstformand samt evt. sekretær.
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden, herunder nedsættelse af et eventuelt
forretningsudvalg.
Stk. 3. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden
stemmeret. Såfremt ét eller flere bestyrelsesmedlemmer har forfald til et bestyrelsesmøde,
får suppleanterne stemmeret i den rækkefølge, de er valgt.
Stk. 4. Hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer er under 8, kan bestyrelsen suppleres med nye medlemmer valgt på generalforsamlingen.
Stk. 5. Bestyrelsen kan udpege op til 4 yderligere bestyrelsesmedlemmer, som repræsenterer
ekspertise eller interesser, som er relevante for bestyrelsens arbejde. Disse udpegede medlemmer kan højst udgøre en tredjedel af det samlede antal bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 6. Bestyrelsens beslutninger tages ved almindeligt flertal, med mindre andet er specifikt bestemt i disse vedtægter. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 7. Tillidshverv i foreningen er ulønnede. Formand og næstformand kan dog ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med varetagelsen af deres tillidshverv.
En sådan kompensation godkendes årligt af bestyrelsen, herunder frikøbets størrelse og de relaterede arbejdsopgaver.
Stk. 8. Bestyrelsens medlemmer modtager et årligt beløb til dækning af udgifter til kontorhold
og IT‐udgifter. Dette beløb fastsættes af bestyrelsen under hensyntagen til praksis i lignende foreninger.

§ 8 Lokale foreninger
Stk. 1. Foreningen kan efter behov oprette lokale foreninger på initiativ af bestyrelsen eller på initiativ af lokale medlemmer. Foreningsgrænser følger principielt kommunegrænser. For at
opnå et passende antal medlemmer i en forening, kan foreningen dog dække to eller flere nabokommuner.
Stk. 2. Hver lokalforening repræsenterer de medlemmer, der i foreningens medlemsdatabase er registreret med bopæl inden for klubbens geografiske område. Ethvert medlem kan dog vælge at lade sig registrere i en anden lokalforening end bopælsklubben.
Stk. 3. Hver lokalforening afholder årligt et medlemsmøde, hvor de fremmødte vælger en formand og en kasserer.
Stk. 4. Lokalforeningens formand fremlægger sin beretning på det årlige medlemsmøde. Efter godkendelse af mødets deltagere fremsendes beretningen til foreningens formand.
Stk. 5. Lokalforeningen kan selvstændigt søge og råde over bevillinger fra kommuner samt fra lokale fonde og virksomheder.
Stk. 6. Lokalforeningens regnskaber indgår i foreningens samlede regnskab.

§ 9 Tegning, hæftelse og repræsentation
Stk. 1. Foreningen repræsenteres over for offentligheden af formanden, næstformanden eller andre medlemmer udpeget af bestyrelsen.
Stk. 2. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
Stk. 3. Foreningen tegnes af formanden i forening med næstformanden eller kasserer.
Stk. 4. Bestyrelsen kan give fuldmagt til at forpligte foreningen i nærmere bestemt omfang.

§ 10 Regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens årsregnskab afsluttes 30. juni.
Stk. 2. Årsregnskabet revideres af revisor valgt af generalforsamlingen.

§ 11 Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan besluttes af generalforsamlingen, såfremt to tredjedele af de fremmødte stemmer for opløsning.
Stk. 2. Beslutningen forelægges på et møde, hvortil samtlige stemmeberettigede medlemmer er indkaldt. På dette møde behandles kun spørgsmålet om foreningens nedlæggelse og en eventuel anvendelse af foreningens formue.
Stk. 3. Beslutningen er kun gyldig, hvis mindst én tredjedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Er dette første opløsende møde ikke beslutningsdygtigt, men
har et flertal af de fremmødte stemt for opløsning, indkalder bestyrelsen senest to måneder
senere og med mindst 28 dages varsel til et andet opløsende møde med samme deltagerkreds og dagsorden. Dette andet opløsende møde er beslutningsdygtigt med de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Stk. 4. Eventuelle uforbrugte offentlige midler, sponsorater og fondsbevillinger til projekter
mv. tilbagebetales de pågældende institutioner og myndigheder efter gældende regler.
Stk. 5. Foreningens øvrige formue skal henstå i en godkendt forvaltningsafdeling og udbetales til en eventuel ny forening med lignende formål. Oprettes en sådan forening ikke inden 5 år efter foreningens opløsning, skal formuen overføres som gave til HAB, forskere eller institutioner i overensstemmelse med det opløsende mødes beslutning.

§ 12 Vedtægter
Stk. 1. Foreningens vedtægter godkendes af den stiftende generalforsamling.
Stk. 2. Ændring af foreningens vedtægter kræver mindst to tredjedeles flertal blandt bestyrelsens
medlemmer samt godkendelse ved almindeligt flertal på den næstfølgende generalforsamling.